Algemeen

Connecting People – Kernfacility is een activiteiten- en evenementenservice die voor geregistreerde, na (digitale) aanmelding, toegankelijk is. Door je (digitaal)aan te melden voor deelname aan activiteiten en evenementenservice van Connecting People – Kernfacility accepteert u de gebruiksvoorwaarden van Connecting People –Kernfacility  en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met Connecting People – Kernfacility en/of haar participanten. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toegang en registratie
Artikel 3. Het gebruik
Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden
Artikel 5. Privacy en bescherming
Artikel 6. Intellectueel eigendom
Artikel 7. Beëindiging
Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie
Artikel 9. Slotbepalingen

Artikel 1. Definities

1.1 Connecting People – Kernfacility is een betaalde activiteiten- en evenementenservice die op meerdere manieren toegankelijk is voor geregistreerde. Bepaalde onderdelen van Connecting People – Kernfacility en/of haar participanten zijn gratis en andere onderdelen zijn alleen toegankelijk tegen betaling.
1.2  1.3

1.4

Betaalde diensten zijn de onderdelen van Connecting People – Kernfacility en/of haar participanten die toegankelijk zijn voor geregistreerde tegen betaling van een bepaald bedrag.Geregistreerde zijn de al dan niet betalende gebruikers van Connecting People – Kernfacility en/of haar participanten. Connecting People en/of haar participanten worden hierna aangeduid als Connecting People .

Artikel 2. Toegang en registratie

2.1 Om geregistreerde te worden van Connecting People moet u ten minste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.
2.2 De registratie van Connecting People  s persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder geregistreerde over een registratie bevestiging. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Connecting People  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een registratiebevestiging door een geregistreerde.
2.4 In het geval dat een geregistreerde deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt Connecting People  zich het recht voor om de registratiebevestiging van de geregistreerde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
2.5 De geregistreerde is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar registratiebevestiging worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. De  geregistreerde vrijwaart Connecting People  tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Connecting People  slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerde kan worden gecontroleerd, is Connecting People  bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een geregistreerde door iemand anders wordt gebruikt. Als de geregistreerde redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of registratiebevestiging door iemand anders worden gebruikt, dient Connecting People  onmiddellijk te worden geïnformeerd.
2.6 Connecting People  behoudt zich het recht voor de geregistreerde te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
2.7 Connecting People  behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 3. Het gebruik

3.1 De geregistreerde zal Connecting People  niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’) via Connecting People ; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.
3.2 Indien u als geregistreerde merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Connecting People  dient u zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan Connecting People  te melden.
3.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Connecting People  beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Connecting People  beschikt. U verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailings’ of bulk-verspreiding van e-mail aan geregistreerde of voormalig geregistreerde te zullen distribueren.
3.4 U stemt ermee in niet meer dan drie (3) e-mailberichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde geregistreerde zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan 3 e-mailberichten dan beschouwen we als het lastigvallen van anderen en dat wordt niet getolereerd door Connecting People .
3.5 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. Connecting People  controleert alle profielen, berichtenuitwisseling tussen geregistreerde, forumberichten en prikbordberichten en zal deze informatie zonodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. Connecting People  is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.
3.6 U stemt ermee in dat u zich niet meerdere keren op de service van Connecting People  in zult schrijven en zo te trachten als nog toegang te krijgen tot een activiteit.

Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Alle actuele prijzen van activiteiten worden door Connecting People  vermeld op haar website www.connectingpeople.nu. Waar dat van toepassing is wordt er doorverwezen naar de websites van haar partcipanten die geheel en al voor eigen rekening en risico verantwoordelijk zijn voor haar of zijn activiteiten. In deze aanvaard Connecting People  geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
4.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door u te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Connecting People  gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
4.4 Wanneer u niet akkoord wenst te gaan met een door Connecting People  kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van de dienstverlening van Connecting People , bent u gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.
4.5 Alle facturen zullen door u worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
4.6 Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zult u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien u na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval u naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 18% van het totale bedrag.
4.7 Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn registratiegelden niet terugvorderbaar:

  1. wanneer u uw registratie opzegt binnen de overeenkomstige termijn,
  2. wanneer u een partner hebt gevonden, waardoor verdere continuering van uw registratie bij Connecting People  niet meer gewenst is;
  3. wanneer Connecting People  niet, of niet volledig, beschikbaar is.
  4. Wanneer uw registratie  onder omstandigheden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden door Connecting People  moet worden beëindigd.

Artikel 5. Privacy en bescherming

5.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Connecting People . Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.
5.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in profiel, forum- of prikbordberichten of op beeldmateriaal, of in persoonlijke berichten aan proefgeregistreerde.
5.3 U verklaart geen foto’s van seksuele aard of uw jeugdfoto’s op Connecting People  te publiceren. Connecting People  behoudt zich het recht voor om foto’s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.
5.4 Connecting People  controleert alle profielen, berichtenverkeer tussen geregistreerde, forumberichten en prikbordberichten, en zal profielen zonodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.
5.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.
5.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Connecting People  zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.
5.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze website publiceert, als mede uw interacties met andere geregistreerde.
5.8 U schrijft zich niet in als stel, hieronder verstaan we twee (huwelijks)partners.
5.9 U verklaart dat uw inschrijving bij Connecting People  strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.
5.10 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander geregistreerde of een werknemer van Connecting People  zult voordoen.
5.11 U verklaart Connecting People  op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.
5.12 U verklaart het gebruik van Connecting People  en plezier van andere geregistreerde niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.
5.13 E-mail-berichten die door u aan andere geregistreerde worden verstuurd worden door Connecting People als privé-gegevens behandeld. Connecting People  behoudt zich het recht voor om op klachten van andere geregistreerde maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.
5.14 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Connecting People  opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekende geregistreerde. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekende geregistreerde.
5.15 De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door Connecting People  beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt Connecting People  in staat Connecting People  steeds meer op de wensen van onze geregistreerde aan te passen.
5.16 Connecting People  is zo opgezet dat e-mailcontact niet altijd via het anonieme mailsysteem van Connecting People  kan verlopen. Connecting People  raadt u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.
5.17 Er is alles aan gedaan om Connecting People  zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Connecting People  heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.
5.18 Bij Connecting People  worden geen adres gegevens geregistreerd, uitgewisseld, doorgegeven of verhandelt. Derhalve is doorsturen van email verkeer niet mogelijk.
5.19 Uit veiligheidsoverwegingen logt Connecting People  het ip-adres van uw computeraansluiting. Connecting People  behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Connecting People  en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s, profielen van geregistreerde, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze website.
6.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website(s) van Connecting People  zijn het intellectuele eigendom van Connecting People  en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Connecting People .
6.3 De gebruiksrechten die door Connecting People  aan geregistreerde worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van de registratie bij Connecting People . Al het andere gebruik door geregistreerde zonder toestemming van Connecting People  is strikt verboden.
6.4 Het is geregistreerde in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van Connecting People  en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de Connecting People  zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.
6.5 Connecting People  is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door geregistreerde wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van Connecting People . Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op geregistreerde op de website(s) van Connecting People  of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van Connecting People . Connecting People  is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Connecting People  en/of technische vereisten.

Artikel 7. Beëindiging

7.1 Een registratie kan op elk gewenst moment worden opgezegd door Connecting People  – Djoj BV.
7.2 Connecting People is gerechtigd de registratie en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Connecting People geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens Connecting People niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. De registratie kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel e-mail gedrag dan wel wangedrag op het forum of prikbord die Connecting People via andere geregistreerde van Connecting People bereiken, of pogingen van u om uw registratie over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat Connecting People uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot Connecting People zullen onthouden.
7.3 Connecting People is gerechtigd de registratie en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit de registratie voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via Connecting People zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Connecting People  – Djoj BV, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Connecting People kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Connecting People onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies aan geregistreerde door te vertrouwen op informatie die door Connecting People op de website is gezet of informatie die door Connecting People aan u is overgedragen.
8.2 Connecting People is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Connecting People  – Djoj BV. Connecting People is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van geregistreerde of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
8.3 Het gebruik van Connecting People is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Connecting People tegenvallen kan Connecting People daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
8.4 Connecting People kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Connecting People kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert.
8.5 Connecting People kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.
8.6 Connecting People kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen geregistreerde voortvloeiend ongemak.
8.7 Connecting People kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door geregistreerde zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander geregistreerde. Connecting People tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van Connecting People tussen geregistreerde en voor ontmoetingen tussen geregistreerde en/of niet-geregistreerde als gevolg van het gebruik van deze website en de bijbehorende diensten.
8.8 Connecting People kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die geregistreerde blijven achtervolgen.
8.9 Connecting People kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Connecting People raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Connecting People biedt.
8.10 Connecting People kan niet garanderen dat Connecting People foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Connecting People kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van geregistreerde als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Connecting People jegens geregistreerde, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Connecting People  – Djoj BV. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Connecting People voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.
8.11 Connecting People aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de geregistreerde die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Connecting People .
8.12 Connecting People kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Connecting People gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze geregistreerde.
8.13 U vrijwaart Connecting People voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door geregistreerde en/of onvoldoende naleving door geregistreerde van enige verplichting jegens Connecting People al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.
8.14 Connecting People kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Connecting People niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Connecting People personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Connecting People levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Connecting People op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.
8.15 Wanneer Connecting People wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Connecting People als u bevoegd de registratie door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen, zonder dat restitutie van registratiegelden plaats vind.
8.16 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Connecting People jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.
8.17 Connecting People kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Connecting People spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen zonder dat restitutie van registratiegelden plaats vind.
8.18 Connecting People kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
8.19 Connecting People kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van geregistreerde verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.
8.20 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan info@connectingpeople.nu

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Wanneer Connecting People wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en Connecting People bestaan over op deze andere rechtspersoon.
9.2 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
9.3 Op betrekkingen tussen u en Connecting People is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Connecting People worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag.